Общи условия

               

Правилник на Електронния Зоомагазин

КРАКВЕТ [KRAKVET]

(наричан по-нататък: Правилник)

 

 

 


 

         I.Магазин

1.1Електронният Зоомагазин ZOOFAST (наричан по-нататък: Магазин), с адрес на сайта www.zoofast.bg е обслужван от Center Zoo Sp. z o.o., Prądnicka 12, 30-002 Kraków, KRS 0000691214, NIP: 6772424074, REGON: 368050932.

 

1.2.За разплащателни цели с индивидуалните и корпоративни Клиенти Магазинът използва банкова сметка със следния номер:

BG45INGB91451002546219

(наричана по-нататък: Банкова сметка на Магазина).

           1.3.Адресът за кореспонденция и връщания е адреса на склада и касата на Магазина, т.е. Кокотув [Kokotów] 703, 32-002 Венгжце Виелкие.

          1.4.С Магазина може да се свържете по следния начин:

   1. писмено, изпращайки писмо на адреса за кореспонденция

   2. попълвайки съответния формуляр за контакт на сайта на Магазина

   3. чрез електронната поща,

   4. изпращайки съобщение на е-mail адреса на Магазина: office@zoofast.bg 

 

 

 

 II.Клиенти

2.1.Клиент на Магазина може да бъде всеки индивидуален или корпоративен Клиент (наричан по-нататък: Клиент).

2.2.Индивидуален Клиент на Магазина може да бъде само физическо лице, притежаващо пълна дееспособност, извършващо покупка с цел, несвързана с професионалната или стопанската дейност, който е потребител според Закона за защита на някои потребителски права и за отговорността за щети, нанесени от опасни продукти от 2 март 2000 година (наричано по-нататък: Индивидуален Клиент).

2.3.Корпоративни Клиенти на Магазина са други Клиенти освен упоменатите в точка II.2. от Правилника, а по-специално физически лица, занимаващи се със стопанска дейност, юридически лица и организационни единици, непритежаващи юридическа правосубектност, на които законът признава правоспособност, извършващи покупки с цели, свързани с професионалната или стопанска дейност (наричани по-нататък: Корпоративен Клиент). В случай на съмнение се счита, че лицето, извършващо покупка от името на Корпоративния Клиент, притежава съответните правомощия за извършването на тези дейности.

2.4.Ползването на услугите на Магазина е възможно при условие, че Клиентът разполага с компютър със следните минимални технически параметри:

   • връзка с Интернет;

   • Уеб браузър Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera или Internet Explorer;

   • инсталиран плъгин Macromedia FlashPlayer

   • инсталирано обслужване на език JavaScript и на CSS стилове и рамки.

   • изключена блокада на изскачащи прозорци (pop-up windows)

   • активен e-mail адрес, активен телефонен номер.

2.5.На клиентите абсолютно се забранява въвеждането на текст с непозволено съдържание. Магазинът си запазва правото веднага да премахва от сайта на Магазина текстове с непозволено съдържание.

 

 

III. Клиентски профил

3.1 Клиентът може да си създаде профил, като се регистрира на интернет-сайта на Магазина. За тази цел той e задължен да попълни правилно формуляра за регистрация, а именно:

3.1.1 лични данни (в т.ч. адреса на местоживеене), e-mail адрес (представляващ потребителско име на Клиента) и парола;

3.1.2 деклариране на потвърждение за запознаване със съдържанието на Правилника чрез поставяне на отметка в съответното поле;

3.1.3 деклариране на съгласие чрез поставяне на отметка в съответното поле за поместване на личните данни на Клиента в базата данни на Center Zoo Sp. z o.o. и тяхното обработване и предоставяне на други субекти, като например куриерски фирми и оператори на платежни системи с цел реализиране на договорите и ползването на сайта на Магазина.

3.1.4 деклариране на съгласие чрез поставяне на отметка в съответното поле за безплатно използване, публикуване, копиране, модифициране и разпространяване от Center Zoo Sp. z o.o. на информацията, поместена в сайта от клиента и по-точно – мненията, оценките и коментари.

 

3.2 По време на регистрирането си Клиентът може да декларира съгласие чрез поставяне на отметка в съответното поле за съхраняване и обработване от Center Zoo Sp. z o.o. на въведените от Клиента лични данни след премахване на всички означения, идентифициращи Клиента или след приключване на работата на телекомуникационната мрежа или на телеинформационната система, която Клиентът използва, в т.ч. предоставяне на тези данни на трети субекти единствено за целите на рекламата, изследване на пазара, на поведението и предпочитанията на Клиента за нуждите на подобряване на качеството на услугите, предоставяни от Магазина.

 

3.3 Клиентът може при регистрирането си да декларира съгласие чрез поставяне на отметка в съответното поле за получаване на търговска информация според Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г.

3.4 Декларациите, описани в т.т. 1.2, 1.3 и 1.4 са задължителни за целите на регистрацията, за създаване на профил на Клиента и за извършване на последващи транзакции с Магазина от регистрирания Клиент.

3.5 Декларациите, изразяващи волята на Клиента и определени в т. 3.2 и 3.3, не са задължителни за извършване на регистрацията.

3.6 Ползването на услугите на Магазина не зависи от регистрирането на Клиента.

3.7 Създаване на Клиентски профил:

3.7.1 дава възможност за проверка на статуса на реализация на поръчка в сайта на Магазина

3.7.2 дава възможност на Клиента да публикува в сайта на Магазина мнения, оценки и коментари, а също така и при избран от него псевдоним.

3.7.3 представлява условие за участие на Клиента в програма за лоялни клиенти, организирана от Магазина, чиито правила са определени от отделен правилник

3.8 Клиентът може по всяко време да промени данните в профила си или да го закрие, без да подава причините за това.

3.9 Магазинът си запазва правото да закрие профила на Клиента заедно с всичките данни, събрани в него, без да подава причината, особено в случай на поведение, неотговарящо на изискванията на настоящия Правилник, в т.ч. публикуване от Клиента на текст с непозволено съдържание.

 

 

IV.Стоки

4.1.Магазинът предлага стоки и услуги (наричани по-нататък Стоки).

4.2.Всички предлагани Стоки са фабрично нови.

4.3.Магазинът в рамките на извършваната дейност не предлага спедиция, доставка, изпращане или превозване на Стоките, закупени от Клиента в Магазина, нито сключва от името на Клиента договори за спедиция, доставка, изпращане, превоз или други подобни договори с каквито и да е трети субекти.

4.4.Предназначението на Стоките е определено единствено в инструкциите за обслужване, поместени от производителите върху етикетите на Стоките.

4.5.Обявления, реклами, ценоразписи и други информации, поместени в сайта на Магазина, представляват покана за сключване на договор според Гражданския кодекс. Те не представляват обаче гаранциите на продавача в смисъла на Закона за специални условия на потребителска продажба както и за промяната на Гражданския кодекс от 27 юли 2002 г.

4.6.Магазинът си запазва правото за провеждане, извършване на промени и отменяне на разпродажби или промоционални акции, регулирани с отделни правилници и предоставяни на сайта на Магазина. Промоциите не подлежат на обединяване, доколкото съответният правилник на промоционалната акция не предполага друго. Промоционалните продукти, безплатните подаръци или продукти, невключени в постоянната оферта на Магазина, са достъпни в ограничено количество. Реализирането на поръчките за тези продукти зависи от поредността на постъпване на поръчките от Клиентите. Магазинът също така си запазва правото за замяна на неналичен промоционален продукт с друг, намиращ се в наличност в момента на постъпване на поръчката от Клиента.

4.7.Магазинът си запазва правото да елиминира от асортимента на Магазина тези Стоки, които не са в наличност при производителите, дистрибуторите или при вносителите на Магазина.

 

 

        V. Цени

 


1.1. Цените на всички стоки от асортимента на Магазина са в полски злоти  (PLN).


1.2. Клиентът може по свои съображения да заплати цената, определена в полски злоти (PLN) и в лева (BGN). Клиентът може да научи за стойността на дължимата сума в лева (BGN) чрез избиране на съответната валута в прозорчето на сайта, определено за тази цел. Тази опция може да бъде  изключена от Клиента във всеки момент.


1.3. Цените на Стоките включват всички данъци и мита и стойностите им са подадени бруто. Цените на стоките не съдържат такси за доставяне на Стоките на Клиента.


1.4. В рубриката "Доставка и плащане " на нашия сайт са подадени цените за доставка в зависимост от начина  на плащане и местоживеенето.


1.5. Магазинът си запазва правото да сменя цените на Стоките. Това няма влияние върху цените на Стоките, поръчани преди влизането в сила на ценовата промяна.

 

 

      VI. Сключване на договор и изпълнение на договора

                  6.1. Поръчки могат да се правят 24 часа на денонощието.

6.1.1. за да направи поръчка Клиента трябва да изпълни най-малко следните стъпки, някои от които могат да бъдат повтаряни:
6.1.1.1. изберете вида на плащането;
6.1.1.2. изберете мястото на доставката на стоката;
6.1.1.3. добавете продуктите в кошницата ;
6.1.1.4. изберете начина на доставка;
6.1.1.5. завършете поръчката в магазина чрез отметка " Потвърждението на поръчката е равнозначно с приемане на задължение за нейното заплащане".

6.1.2.Клиентът може да направи поръчка по телефона или по електронната поща.

6.2. Склюването на договора с Индивидуалния Клиент, настъпва в момента на приключването на поръчката от клиента.

6.3. Изпълнението на поръчки на клиенти, които са декларирали плащане с „наложен платеж“ се извършва незабавно ,а поръчки с плащане по банков път се изпълняват след осчетоводяване на платежното нареждане на Клиента на банковата сметка на Магазина.

6.4.Склюването на договора с Корпоративния Клиент, настъпва в момента на приемането на поръчката от Магазина, за което Магазина уведомява Клиента в рамките на 48 часа от момента на приемането на поръчката.

6.5. Изпълнението на поръчки на клиенти, които са декларирали плащане с„наложен платеж“ се извършва незабавно след сключването на договора ,а поръчки с плащане по банков път се изпълняват след сключването на договора и след осчетоводяване на платежното нареждане на Клиента на банковата сметка на Магазина.

 6.6.Изпълнениетo на поръчката на Клиента може да зависи от ефективното заплащане на цялата или на част от стойността на договорената поръчка или от получаването на търговски            кредитен лимит равен поне на стойността на договора или Клиента изразява съгласие за покупка с наложен платеж (заплаща при получаване на стокта ).

           6.7.Изпращането на договорения продукт от настоящия договор настъпва в срок посочен в информационния лист на продукта, а за поръчки на няколко продукта в най-дългия срок от                информационните листове на продуктите. Срокът започва веднага да се отчита от момента на започване на изпълнението на договора.
         6.8.Купеният предмет на договора, заедно с избрания от Клиента документ за продажб
a , се изпраща по избрания от Клиента вид на доставка до определеното място на издаване на                   поръчката , заедно с документа за покупка,с информация за правото на отказ от договора,с формуляря за отказ от договора или, със съгласието на клиента, на друг информационен                     носител.

 

VII. Начини на плащане и разходи, свързани с тях


7.1. В зависимост от направения от Клиента избор на един от начините за получаване или доставка, определени в т. VIII на Правилника, Магазинът възприема следните начини на плащане на поръчаните от Клиента Стоки :


7.1.1. в случай  на избрания начин на получаване и доставка – лично получаване от склада на Магазина:
7.1.1.1. плащане в брой в касата.
7.1.1.2. плащане чрез електронен банков превод по банкова сметка на Магазина
7.1.1.3. плащане с традиционен превод на банковата сметка на Магазина;
7.1.1.4. плащане с платежна карта - предварително плащане (Магазинът не приема плащания с платежна карта в седалището на фирмата)
7.1.1.5. плащане чрез Paypal


7.1.2. в случай на избрания начин на получаване и доставка – възлагане на доставката на фирмата Sendfast:
7.1.2.1. плащане с електронен банков превод на банковата сметка на Магазина;
7.1.2.2. плащане с традиционен превод на банковата сметка на Магазина;
7.1.2.3. плащане с банкова карта;
7.1.2.4. плащане с наложен платеж.


7.1.3. в случай на избрания начин на получаване и доставка – възлагане на доставката на друг превозвач :
7.1.3.1. плащане с електронен банков превод на банковата сметка на Магазина;
7.1.3.2. плащане с традиционен превод на банковата сметка на Магазина;
7.1.3.3. плащане с платежна карта


7.2. При всяка форма на плащане Клиентът се задължава еднократно да внесе цялата дължима сума за поръчаните Стоки. Магазинът не извършва продажби на разсрочено плащане.


7.3. Електронният банков превод или традиционният банков превод могат да бъдат свързани с допълнителни такси, определени в съответните ценоразписи на институциите, извършващи тези транзакции.


7.4. Магазинът приема следните банкови карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic. Плащането с банкова карта  е възможно само в случай, че притежаваната от Клиента карта му дава тази възможност. Клиентът може да бъде задължен да предостави личните си данни ( в т.ч. и адресa, номера
на личната карта, датата на валидност, номера CVV/CVC на банковата карта) и да извършва други дейности, необходими за реализиране на плащането с банкова карта,  а също и за деклариране на съгласие за обработка на личните данни съгласно съответните правила, възприети от институциите, извършващи тези транзакции.


7.5. При извършване на плащането чрез банков превод за ден на заплащането се счита деня на осчетоводяване на средствата на банковата сметка на Магазина. При извършване на плащането с платежна карта за ден на заплащането се счита деня на получаване на правилна оторизация на трансакцията. Ако в срок от 7 (седем) дни от момента на изпращане от Магазина на е-mail адрес съобщение „Приготвено за изпращане/Готово за получаване”  на банковата сметка не бъде осчетоводена дължимата сума  за направената поръчка, Магазинът ще изпрати на посочения от Клиента е-mail адрес тази информация с молба за изпращане на е-mail адреса на Магазина office@zoofast.bg на потвърждение за извършен превод или за извършено плащане с банкова карта в срок от 2 (два) дни. В случай, че Клиентът не изпрати потвърждение за извършен превод или плащане с банкова карта в този срок, Магазинът си запазва правото да се откаже от договора за продажбата, като уведомява за това Клиента на посочения от него е-mail адрес. Ако след изпращането на това уведомление на банковата сметка на Магазина бъде осчетоводена сума, преведена от Клиента, Магазинът ще върне на Клиента тази сума в срок от 7 (седем) работни дни.


7.6. Магазинът си  запазва правото за временно или постоянно изключване на възможността за избор на отделните начини за плащане, изброени в т.1, най-вече поради технически причини. Това не оказва влияние върху избора на начина на плащане, направен от Клиента, преди датата на влизане в сила на промяната.

 

VIII. Начини на получаване,  начини за доставка и разходи, свързани с тях


8.1. Клиентът може да избере един от следните начини за получаване и доставка на поръчаните от него Стоки:

8.1.1. да ги получи лично в склада на Магазина;

8.1.2. да възложи доставката на фирма Sendfast;

8.1.3. да възложи доставката на друг превозвач.


8.2. Клиентът може да получи лично поръчаните от него стоки в склада на Магазина от понеделник до петък (с изключение на официално неработните дни)  в часове от 9:00 до 16:00 часа. Клиентът може да получи поръчаните стоки и да плати в наличност в касата на Магазина, намираща се в сградата на склада на Магазина в срок от 7 (седем) работни дни от момента на изпращане от Магазина на Клиента на е-mail адрес съобщение „Приготвено за изпращане/Готово за получаване”. В случай, че Клиентът не дойде да получи Стоките в този срок, Магазинът си запазва правото да се откаже от договора за продажба като уведомява за това Клиента чрез изпращане на съобщение на посочения от Клиента е-mail адрес.


8.3. Доставката на поръчаните от Клиента Стоки от фирма Sendfast се извършва при следните условия:


8.3.1. За да се извърши доставка на поръчаните от Клиента стоки от фирма Sendfast, Клиентът се задължава да сключи отделен договор за извършване на международни спедиторски услуги между Клиента и Sendfast със седалище Kokotow 703, kod pocztowy 30-020 Wieliczka (пощенски код: 30-020, Виеличка), данъчен номер NIP: 6793081679, статистически номер REGON: 122562976 чрез извършване на следните дейности:


8.3.1.1. избор на начина на получаване или доставка на поръчаните Стоки, чрез отметка срещу опцията „възлагане на доставката на фирма Sendfast”

8.3.1.2. правилно попълване на формуляра за доставка чрез въвеждане на изискваните лични данни (в т.ч. и адресните данни) и е-мaйл адреса или деклариране на съгласие за използване за сключването на договор със  Sendfast  на данните, въведени от Клиента в регистрационния формуляр.

8.3.1.3. деклариране за запознаване със съдържанието на Правилника за извършване на международни спедиторски услуги от Sendfast за Клиентите на Магазина Center Zoo Sp. z o.o

8.3.1.4. задължително деклариране на съгласие за обработване на личните данни на Клиента от Sendfast с цел реализирането на договор за извършване на международни спедиторски услуги, включително за предоставяне на личните данни на Клиента на трети субекти, на които Sendfast ще повери извършването на цялостната услуга или на част от нея за международен превоз на Стоки

8.3.1.5. окончателно потвърждаване на желание за сключване на договор за извършване на международни спедиторски услуги чрез даване на декларация посредством обозначаването на полето: „Сключване на договор за извършване на международни спедиторски услуги означава задължение за заплащане ”, както и натискане на бутона „Изпрати формуляра”

8.3.1.6. изпращане от Sendfast на посочения от Клиента е-mail адрес, както и на e-mail адреса на Магазина: office@zoofast.bg имейл съобщение „Общи условия и договор с фирма Sendfast”. Този момент се счита за момента на сключването на договор за извършване на международни спедиторски услуги между Клиента и Sendfast.


8.4. Клиентът е задължен да покрие разноските по спедицията, които ще бъдат автоматично добавени към дължимата сума за закупените Стоки в Магазина, независимо от теглото на Стоките и от избраната от Клиента форма на плащане:

8.4.1. при подаването на поръчката от Клиента в Магазина на стойност под 98,00 PLN (с думи: деветдесет и осем злоти) бруто или 49 BGN (с думи: четиридесет и девет лева) възлизат на 31,98 PLN (с думи: тридесет един и деветдесет осем) или съответно 15,99 BGN (с думи: петнадесет лева и деветдесет девет стотинки) при плащане с кредитна карта или по банков път и  съответно 41,78 PLN ( четирдесет и една и 0,78 PLN ) или 20,89 BGN ( двадесет лева и 0,89 )  при плащане с наложен платеж .За нуждите на настоящата точка от Правилника Магазинът пресмята стойността на дадената поръчка според постоянния еквивалент, възлизащ на 1,00 BGN = 2,00 PLN

8.4.2. при подаването на поръчка от Клиента в Магазина на стойност, която надвишава 98,00 PLN  бруто (с думи: деветдесет и осем злоти) или 49 BGN (с думи: четиридесет и девет лева) възлизат на 9,60 PLN (с думи: девет злоти и шестдесет гроша ) или съответно  4,90 BGN (с думи: четри лева и деветдесет стотинки) при плащане с наложен платеж, а Клиентът получава от Магазина отстъпка за дадената поръчка, описана в точка V.4 на Правилника. За нуждите на настоящата точка  от Правилника Магазинът пресмята стойността на дадената поръчка според постоянния еквивалент, възлизащ на 1,00 BGN = 2,00 PLN.


8.5. Подробни постановления касаещи договора за извършване на международни спедиторски услуги между Клиента и Sendfast съдържа Правилникът за извършване на международни спедиторски услуги от Sendfast за Клиентите на Магазина 
Center Zoo Sp. z o.o, който е неотменна част от настоящия договор.


8.6.
Клентът може да възлага на избран от себе си трети субект, доставката, изпращането или превоза на закупените в Магазина стоки на условията определени от субекта. Клиентът е длъжен да покрие разноските по доставката, изпращането или превоза съгласно ценоразписа и условията за извършване на плащания, определени от трети субект. Клиентът извършва всякакви действия свързани по-специално с намирането и сключването на съответен договор за превоз или подобен на собствена сметка. С цел избора на начин за възлагането на доставка на друг превозвач, Клиентът би трябвало да извърши следните дейности:

8.6.1. избор на начина за получаване или доставка на поръчаните Стоки, посредством обозначаване на опцията „възлагане на доставка на друг превозвач”

8.6.2. окончателното потвърждаване на волята за възлагане на доставка на друг превозвач чрез подаване на декларация посредством обозначаването на полето: „Възлагането на доставка на друг превозвач означава задължение за заплащане съгласно ценоразписа на избрания превозвач”, както и натискането на бутона „Изпрати формуляра”. Всякакви разноски по доставката няма да бъдат добавени към дължимата сума за закупените в Магазина Стоки.

8.6.3. Представителят на другия превозвач може да получи поръчаните Стоки в склада на Магазина от понеделник до петък (с изключение на официалните празнични дни) от 9:00 до 16:00 часа, в срок от 7 (седем) работни дни от момента на изпращането от Магазина до Клиента съобщение по е-mail - „Подготвено за изпращане / Готово за получаване” Клиентът или избраният от Клиента превозвач би трябвало да се свърже с Магазина с цел да определи точния срок  за получаването на поръчаните Стоки или изпращайки до Магазина съобщение на e-mail адрес office@zoofast.bg  В случай, че Стоките не се вземат от представителя на другия превозвач в уговорения срок, Магазинът си запазва правото да се откаже от договора за покупко-продажба посредством изпращането от Магазина на декларация на посочения от Клиента e-mail адрес.


8.7. Рискът от случайно изгубване или повреда на закупените Стоки преминава върху 
Клиента от момента:

8.7.1. на предаването на Стоките на Клиента  в склада на Магазина, в случай, че Клиентът избере получаване или доставка  лично от Клиента в склада на Магазина
8.7.2. предаването на Стоките на служител на Sendfast или на друг превозвач, в случай, че 
Клиента избере начин за получаване или доставка, състоящ се в това, да се поръча доставката на фирмата Sendfast или да се поръча доставката на друг превозвач.


8.8. Предаването на Стоките на друго лице освен на
Клиента е възможно единствено въз основа на писмено поименно пълномощно признато от  Клиента с цел получаването на Стоките.

 

IX. Право на отказ от договора

 

9.1.Индивидуалният Клиент има право да въз основа на чл. 27 Закона на потребителя да анулира договор приет от разстояние, без да посочва причините и без да покрива разходи, с изключение на разходите, посочени в чл. 33, чл. 34 от Закона на потребителя.

 9.2. Датата на анулиране на договора от разстояние, е 14 дни от датата на доставката на стоките и за запазване на крайния срок, трябва да изпрати изявление преди изтичането на този срок.

  9.3. Декларация за отказ от договора Индивидуалния Клиент може да попълни на формуляра, чийто образец е приложен в допълнение 2 към Закона на потребителя, на формуляра,който е на разположение на адрес krakvet.pl/formularz-zwrotu или в друг писмен вид, съответстващ на Закона на потребителя.

 9.4. Магазинът позволява обявяването на отказ от договора да се извърши по електронната поща или телефона.

 9.5.Магазинът незабавно ще потвърди по електронната поща (подаден в момента на сключване на договора или друг на електронен адрес, ако е бил отбелязан в декларацията)   получаването на декларацията за отказ от Индивидуалния Клиент

 9.6 В случай на прекратяване на договора, договорът се счита за невалиден.

 9.7 Индивидуалният Килент е длъжен да върне стоката в магазина веднага, но не по-късно от 14 дни от датата, на която се е отказал от договора . За да се спази този срок, просто е необходимо да върнете стоката преди изтичането на срока.

 9.8.Индивидуалният Килент връща стоките, които са предмет на договора и от които се е отказал, за своя сметка и отговорност.

 9.9.Индивидуалният Килент не поема разходите за предоставяне на цифрова информация, която не е съхранена на материален носител, ако не е приел такова задължение преди крайния срок на отказ от договора, или не е бил информиран за загубата на правото му да се откаже от договора в момента на издаването на такова съгласие или предприемача не е предоставил потвърждение в съответствие с чл. 15 ал. 1 и чл. Параграф 21. 1. Закона на потребителя..

  9.10.Индивидуалният Клиент е отговорен за намаляване на стойността на стоката, която е предмет на договора в резултат на използването й по начин, който излиза извън нормата, когато е необходимо да се установи същността, характеристиката и функционирането на продукта.

  9.11.Магазинът незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на получаване на съобщението за отказ от договора, направено от Индивидуалния Клиент , ще го обезщети за всички индивидуални плащания, извършени от него, включително разходите за доставка на стоките, и ако Индивидуалния Килент е избрал начин за доставка, различен от най-евтините нормално функциониращи начини за доставки на стоки предложени от магазина, магазина няма да го обезщети за допълнителните разходи , в съответствие с член 33 от Закона на потребителя..

  9.12. Магазина възстановява сумите по плащанията по същия начин, по който е платил Индивидуалния Клиент , освен ако Индивидуалния Клиент е изразил съгласие за друг метод на   плащане, който не причинява допълнителни разходи за него.

  9.13. Магазина може да спре възстановяването на суми, получени от Индивидуалния Клиент до момента ,в който не получи стоките обратно или Индивидуалния Клиент не представи      доказателство за тяхното връщане, в зависимост от това, кое събитие се случи първо.

              9.14.Индивидуалния клиент, в съответствие с член 38 от Закона на потребителя, няма право да се откаже от договора в следните случаи:
 
        9.14.1.Когато цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, върху който магазина няма контрол, и които могат да се появят преди крайния срок за отказ от           договора 

           9.14.2.Когато предмет на договора не е сериен продукт, а продукт произведен съгласно спецификациите на потребителя или продукт отговарящ на индивидуалните потребности на

            Индивидуалния Клиент;

               9.14.3 Когато предмет на договора е бързоразвалящ се продукт или продукт с кратък срок на годност

            9.14.4 Когато предмет на договора е продукт доставен в запечатена опаковка който, след отваряне на опаковката не може да бъде върнат поради здравословни или хигиенни причини               и ако опаковката е била отваряна след доставката;

               9.14.5.Когато предмет на договора е продукт, който след доставката, поради   свойто естество остава неразривно свързан с други продукти;

               9.14.6.Когато предмет на договора са звукови или визуални записи или компютърни програми доставяни в запечатени опаковки и ако опаковката е отворена след доставката ;

              9.14.7.Когато предмет на договора е доставка на цифрово съдържание, което не се съхранява на материален носител и ако изпълнението на договора е започнало с изричното съгласие            на  Индивидуалния Клиент    преди крайния срок за отказ от договора и след като Индивидуалния Клиент е информиран от Магазина за загубването на правото  на отказ от договора                 

               9.14.8.При доставката на вестници, списания и бюлетини с изключение на абонираните.

 

X. Гаранция

          10.1.Магазина въз основа на чл. 558§1 от Гражданския кодекс не отговаря , за физически и юридически дефекти (гаранция) по отношение на К
орпоративните Клиенти

          10.2.Магазина носи отговорност по отношение на Индивидуалния Клиент, съгласно условията на чл. 556 от Гражданския процесуален кодекс за физически и юридически дефекти 

          10.3. В случай на индивидуален договор с Индивидуален Клиент, ако физическия недостатък е бил установен в рамките на една година, считано от датата на доставката , приема се, че             тя   е съществувала в момента на предаването на стоката на отделния потребител.

          10.4.Индивидуалният Клиент ако продавания продукт има дефект, може да:
          10.4.1.
иска намаляване на цената на стоката;
          10.4.2. се
откаже от стоката;
          освен ако Магазина веднага и без излишно неудобство за отделния потребител, смени дефектните стоки на такива без дефекти или премахне дефектите. Въпреки това, ако стоката е                    била    вече сменяна или поправяна от Магазина и Магазина не отговаря на изискванията за смяна на стока без дефекти или не е отстранил дефекта,то клиента няма вече право за     
              смяна   на  стоката или отстраняване на дефекта.

          10.5.Индивидуалният Клиент вместо предложението на магазина за отстраняване на дефекта може да изисква да получи редовна стока без дефекти или да изисква отстраняването на               дефектите, освен ако начина на остраняване на дефектите в съответствие с договора , избран от отделния потребител е невъзможен или изисква прекомерно големи разходи      в   

           сравнение с начина, предложен от магазина. При оценката на тези разходи се вземат предвид стойността на стоката без дефекти, същността и значението на дефектите , а също така                се  взимат предвид   неудобствата на които е изложен Клиента в случай на друг начин на решаване на рекламацията .

           10.6.Индивидуалният Клиент не може да се откаже от договора, ако дефекта е несъществен.

               10.7.Индивидуалният Клиент ,ако продавания артикул има дефекти, може също:

               10.7.1.Да иска смяна на дефектния артикул на такъв ,който няма дефекти;

               10.7.2.Да иска да бъде премахнат дефекта.

 

               10. 8.Магазина е длъжен да смени дефектния артикул с артикул без дефекти или да премахне дефекта в приемлив срок ,без илишно да притеснява Клиента

              10.9.Магазинът може да откаже да отстрани дефекта по желание на Индивидуалния Клиент, ако привеждането на стоката в състояние съответно с договора е невъзможно или ако в                      сравнение с  други възможни начини за спазването на договора, ще се изискват прекомерно големи разходи.

             10.10.В случай, че е дефектната стока е била допълнително монтирана, Индивидуалния клиент може да поиска от Магазина разглобяване и сглобяване с цел отстраняване на дефектите,           обаче, се налага да плати част от разходите, свързани с тези дейности .Тези разходи се изчисляват като разлика от цената на продаваната стока преди монтажа и след демонтажа   като             разходите не могат да превишават цената на продаваната стока.Ако разходите превишат цената на продаваната стока, разликата се изплаща от Индивидуалния Клиент. В случай на                     неизпълнение   на задълженията на Магазина ,      Индивидуалния Клиент има право да извърши тези дейности, за сметка и отговорност на Магазина.

             10.11. Индивидуалните Клиенти, които упражняват правомощия в гаранционен срок, са длъжни за сметка на Магазина да доставят дефектната стока на определен адрес ,а ако поради

          естеството на стоката, или начина, по който стоката е монтирана, нейната доставка за Индивидуалния Клиент би била изключително трудна, клиентът е длъжен да осигури място                      достъпно   Магазина ,   където се намира пратката. В случай на неизпълнение на задълженията от страна на Магазина Клиентът има право да върне стоката за сметка и риск                                на магазина.


          10.12. Разходите за подмяна или ремонт са за сметка на Магазина, с изключение на ситуацията, която е описана в раздел IX, точка 9.

                         10.13.Магазинът е длъжен да приеме от Индивидуалния клиент дефектната стока, като я смени на стока без дефекти или да се откаже от договора.


                   10.14. Магазинът в срок от четиринадесет дни е длъжен да вземе отношение по:
                   10.14.1.Искането за намаляване на цената на стоката;
                   10.14.2.Декларацията за отказ от стоката;
                   10.14.3.Искането да се смени дефектната стока с друга стока без дефекти;
                   10.14.4.Изискване за отстраняване на дефекта.
                    В противен случай, се смята, че Магазина е приел изявлението или искането на 
Индивидуалния Клиент.

 

10.15.Магазинът определя двегодишен гаранционен срок на продадените от него артикули, ако физическия дефект е установен преди изтичането на две години от датата на предаване на този артикул на Индивидуалния клиент ,а ако се продават употребявани стоки, то гаранциония срок е в рамките на една година от датата на доставка на стоката до отделния потребител.


10.16.Искането на Индивидуалния Клиент за отстраняване на дефекта или замяна на продадените стоки на нови без да имат дефекти изтича след една година, считано от датата на откриване на дефекта, но не по-рано от две години смятано от момента на издаването на стоката на Индивидуалния Клиент, а в случай на продажба на употребявани стоки- в рамките на една година от  датата на доставка на стоката до клиента.

10.17.В случайте, когато декларирания от Магазина или от производителя крайния срок за употреба на даден артикул изтича след две години от момента на доставката ,Магазина отговаря за дефекти устоновени преди изтичането на този срок.

10.18.В сроковете определени в.точка X , пункт 15-17 Индивидуалния клиент може да декларира отказ от договора или намаляване на цената поради физически дефект на продадената стока , а ако Индивидуалния клиент е искал смяна на дефектната стока на такава без дефекти или е изисквал отстраняване на дефектите,срокът за изявяване на отказ от договора или намаляване на цената,започва да тече от момента на повторната неудовлетворена рекламация.

10.19.В случай на разследване пред съд или арбитражен съд на една от правомощията на гаранционния срок за изпълнение на други права на Индивидуалния Клиент, срокът за изпълнение на тези права , трябва да бъде спрян до окончателното приключване на съдебното дело. Прилагат се съответните разпоредби по медиация и датата на извършването на каквито и да било други права по гаранцията, започва да тече от датата на одобряване на отказа на съдебната спогодба постигната пред медиатора .


10.20.Упражняването на правомощията по гаранцията за правни недостатъци на продавана стока се използва точка X ,подточка 15-16, като срокът започва да тече от датата, на която клиента е научил за съществуването на дефекти и ако отделния клиент е научил за съществуването на дефектите в резултат на съдебно искане от трето лице - от датата, на която решението издадено от Съда е влязло в сила.

10.21.Ако поради дефект на продукта Индивидуалния Клиент е подал декларация за отказ или намаляване на цената, той може да предяви иск за обезщетение на вредите, претърпени от него във връзка с възлагането на поръчката, без да знае за съществуването на дефекти, дори ако вредата е резултат на обстоятелства, за които Магазина не отговаря,а по-специално, може да поиска възстановяване на разходите по подписване на договора , транспорта , складирането и застраховането на стоката, възстановяване на разходите в такава степен, в каквато Клиентът не е получил изгода, и не е получено възстановяване от трета страна , както и разходите по съдебния процес . Това не изклячва разпоредбите на задължението за предоставяне на компенсации на общи принципи.


10.22.В случайте, когато декларирания от Магазина или от производителя краен срок за употреба на даден артикул изтича след две години от момента на доставката ,Магазина отговаря за дефекти устоновени преди изтичането на този срок, а ако Магазина умишлено прикрива дефекти , гаранциония срок става безсрочен.

 

 

       

      XI.Защита и сигурност на личните данни

 

         11.1. Магазинът е Администратор на базата лични данни с лична информация, предоставена от Клиента

         11.2. Магазина се задължава да съхранява личните данни съгласно Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 година и в съответствие със на Закона за електронни услуги от 18 юли             2002 година. Клиента правейки поръчка в Магазина изразява съгласието си за обработка на личните данни от Магазина с цел изпълнение на поръчката. Клиентът има право по всяко време                 да  преглежда, попълва, актуализира, поправя, да изисква прекратяване на обработката, отстраняването на личните данни, ако са непълни, неактуални, грешни или са били придобити чрез            нарушаване на закона или не са вече нужни за реализирането на целта, за която са били събирани .

 
          11.3. Принципите за събирането, обработката и съхранението на лични данни, използвани за изпълнение на поръчките от Магазина са описани в Декларацията за поверителност, която се   

              намира на адрес: http://www.krakvet.pl/security.php

 

 

 


XIII. Заключителни разпоредби


13.1.Всички разпоредби в настоящия правилник защитават правата на Клиента.
Правилника също така не може да се тълкува по такъв начин, че ако в случай на разминаване на някоя част от правилника с действащите закони, Магазина декларира безусловно подчинение и използване на тези закони спрямо оспорваната разпоредба от Правилника.
13.2.За промените в правилника регистрираните клиенти ще бъдат уведомявани по електронната поща (на посочения при регистрацията или по време на поръчката електронен адрес). Ще бъде изпратено известие най-малко 30 дни преди датата на влизането в сила на новите разпоредби. Промените ще бъдат въвеждани с цел да се приспособят разпоредбите към актуалното правно състояние.

13.3.Правилника е винаги на разположение за Клиента в раздела Правилници (krakvet.pl/regulamin). По време на реализирането на договора и през целия период на следпродажбено обслужване за Клиента важат правилата, приети от него по време на поръчката. С изключение на случаите, когато клиентът прецени, че направените промени са по-благоприятни и изгодни в актуалния Правилник и информира Магазина за избора на актуалния правилник.
13.4.Споровете
възниквали в резултат на прилагането на настоящия Правилник, както и договорите за продажба сключвани въз основа на правилника между Клиентите и Магазина, се разглеждат от съответните съдилища, компетентни от делова и местна гледна точка за седалището на  Center Zoo Sp. z o.o..

 

 

 

 

Продължете
Ръководство | F.A.Q. | Правилник на Магазина | Рекламация | Доставка и плащане | Контакти | За нас | Условия за промоция | Карта на сайта | Кучета | Котки | промяна на валута към полски злоти (PLN) | 100% удовлетвореност от продукта или връщане на парите!
Чат

Моля изберете чат